logo euro

лого png 100

Проблематика дослідницької діяльності Центру:

Дослідник – д. і. н., проф. І. Я. Тодоров. 

 • Інформаційна безпека в країнах Центрально-Східної Європи в умовах російської агресії. Моніторінг медій в Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії стосовно російських впливів.
 • Опис

  Моніторінг медій у Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії стосовно російських впливів  

 • Методологія

  Розкриття сутності сучасних загроз, які виникли в інформаційній сфері на регіональному рівні і викликані агресивною політикою РФ. Дослідження спирається  на нові теоретичні течії в поєднанні з класичними щодо можливостей і методології пізнання сучасних проблем міжнародної безпеки.

  Водночас аналізовані підходи визначають нинішнє розуміння, зміст і сутність інформаційної безпеки в усіх її проявах від формування національних інтересів окремих держав до практичних механізмів функціонування регіональної системи міжнародної безпеки.

 • Вплив

  Сприяння корекції інформаційної політики в країнах Карпатського регіону з метою ефективної протидії російському втручанню. Засоби масової інформації, політичні партії, громадські організації, органи державної влади та місцевого самоврядування.

 • Публікації за результатами

  Протягом періоду реалізації проєкту буде опубліковано аналітичні статті, розділ підсумкової колективної монографії «Європейські стратегії розвитку: досвід для України» та навчальний посібник.

Дослідник к. соц. н., доц. П. В. Токар.

  • Європейський досвід і ціннісні орієнтири населення Карпатського єврорегіону України. Пілотне соціологічне дослідження щодо європейського досвіду та ціннісних орієнтирів і настроїв жителів країн Карпатського регіону.
  •  Опис

   За удосконаленою програмою та інструментарієм буде здійснено опитування учасників проєкту щодо знання європейського досвіду та ціннісних орієнтирів і настроїв громадян Карпатського басейну. Завдання - порівняти отримані знання цільової аудиторії, поінформованість населення та ціннісні орієнтири щодо ставлення громадян України до євроатлантичних прагнень, їх ціннісних орієнтацій у глобальному інтеграційному процесі, виявити конфліктогенні ситуації, визначити шляхи вирішення проблеми іммігрантів у Карпатському регіоні. Друге - порівняти з настроями у сусідніх країнах ЄС, а також вивчити ефективність діяльності Центру Жана Моне, підготувати відповідні рекомендації для ЗВО та органів влади, суб’єктів процесу транскордонної співпраці.

  • Методологія

   Пілотне соціологічне дослідження за описаною проблемою буде проведене за спеціально розробленою науковою програмою та відповідним інструментарієм. Програму буде удосконалено в результаті проведеного на початку реалізації проєкту пілотного дослідження методологією і методикою оцінювання рівня знань цільової аудиторії, що надасть грунтовні матеріали для системного аналізу ціннісних орієнтирів та міграційних настроїв громадян Карпатського басейну. Така методологія уможливить обєктивно оцінювати рівень знань учасників проєкту, інформованості населення, ступінь трансформації масової свідомості населення та визначити напрями наповнення знань новим змістом європейського досвіду, поліпшення мотивацій щодо сприйняття європейських ціннісних орієнтацій учасниками проекту і населенням Карпатського єврорегіону в цілому.

  • Вплив

   Проведене дослідження надасть обєктивні дані про настрої учасників проєкту і прогнозно визначить рівень знань та інформованості, а також настрої населення Карпатського басейну. Забезпечить ключових працівників Центру аналітичними матеріалами, буде предметом обговорення на конференціях, круглому столі, забезпечить матеріалами видання навчально-методичних посібників, уможливить якісніший вплив на середовище науково-освітньої інтелігенції, студентів і керівників місцевих органів влади та самоврядування, інститутів громадянського суспільства, а з іншого – забезпечить їх, академічні установи та неурядові структури об’єктивними оцінками нової ситуації в регіоні, вплине на більш якісну підготовку спеціалістів нового часу на рівні європейських вимог і стандартів, запропонує рекомендації щодо напрямів вирішення виявлених проблем.

  • Публікації за результатами

   Отримані дані дозволять вивчити і проаналізувати на кожному етапі рівень знань учасників проєкту про європейські студії, фіксувати інформованість населення, а наприкінці – визначити ефективність діяльності ТЦЖМ у 2020-2023 роках, провести низку змістовних наукових заходів, використати отримані матерали для осмислення й опублікування наукових статей, видання наукових збірників. Результати дослідження нададуть конкретну інформацію щодо оцінки рівня знань учасників проєкту та інформованості населення кожному ключовому працівнику на всіх етапах його реалізації, сприятимуть у такий спосіб формуванню у цільових аудиторій нових знань про європейські студії, формуватимуть нові цінності у населення та активну життєву позицію, позитивні настрої  щодо досвіду ЄС та імміграції, активізують комунікацію ТЦЖМ з громадянським суспільством, публікацію наукових статей та видання у 2022 році спецвипуску «Міжнародного наукового вісника», розвиток транскордонної співпраці.

23-25 червня 2021 року пройшли заняття у другій літній школі за темою курсу «Імміграція і транснаціоналізм». За підсумком занять серед слухачів цієї літньої школи було здійснене пілотне соціологічне дослідження щодо ціннісних орієнтирів її учасників.

 • Аналітична записка «Про результати пілотного соціологічного дослідження на тему «Ціннісні орієнтири учасників літньої школи з вивчення курсу «Імміграція і транснаціоналізм: досвід ЄС». З аналітичною запискою «Про результати пілотного соціологічного дослідження на тему «Ціннісні орієнтири учасників літньої школи з вивчення курсу «Імміграція і транснаціоналізм: досвід ЄС», проведене в рамках реалізації наукового проєкту «Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку Ужгородського національного університету» можна ознайомитися за посиланням:

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/analitichna-zapiska-pro-rezultati-pilotnogo-sotsiologichnogo.htm

 

Дослідник – к. і. н., доц. І. В. Артьомов.

 • Університетський комплекс як центр розвитку регіональної системи неперервної освіти. Передбачає визначення та узагальнення практик країн ЄС у галузі освіти для впровадження у ЗВО України, розроблення Стратегії розвитку УжНУ на 2021-2030 роки.
 • Опис

  Міста і регіони, що навчаються, - поширена концепція європейської регіональної політики в галузі освіти і науки. Вона знайшла відображення у Стратегії «Європа-2020». Адже саме регіони, що навчаються, стають важливим джерелом інновацій та економічного зростання, діють як «накопичувачі» ідей і знання, забезпечують підтримку навколишнього середовища та інфраструктури, що посилюють цей потік знання й ідей. Враховуючи, що значний досвід у цій галузі мають багато країн ЄС, зокрема Угорщина, Румунія, Польща, Словаччина, передбачається вивчення та узагальнення їх практик для впровадження в університетах України. Дослідження дасть відповідь на виклики, що стоять перед університетами України, включаючи проблеми якості, поєднання складових трикутника знань, підготовка кваліфікованих фахівців і виконання соціального замовлення роботодавців та впровадження наукових розробок університетів у виробництво.

 • Методологія

  Методологічна основа дослідження ґрунтується на базових висновках Всесвітнього економічного форуму щодо забезпечення підготовки фахівців, які будуть найбільш затребуваними після 2020 р. та здатних забезпечити розв’язання комплексних задач, мати критичне мислення, управлінські таланти, бути креативними, вміти взаємодіяти з людьми, приймати ефективні рішення, бути клієнтоорієнтованими, уміти вести переговори, швидко навчатися та вільно володіти іноземними мовами. Дослідження включає такі етапи: перший – вивчення, аналіз, узагальнення європейських практик з проблематики дослідження; другий – на основі отриманих висновків порівняння кращого досвіду провідних університетів України (Київ, Львів, Харків); третій етап: на основі висновків щодо кращих практик буде розроблено план-проспект для формування підсумкового документа за тематикою досліджень щодо підключення університетів до економічного та соціального зростання Закарпатського і Транскарпатського регіонів.

 • Вплив

  На основі отриманих висновків щодо найбільш ефективних практик університетів Словаччини, Польщі, Румунії, Угорщини та провідних ВНЗ України прогнозується: залучення кращих світових технологій, формування управлінських практик та можливість отримати освіту високого рівня, познайомити студентів з роботодавцями; можливість легко та швидко обрати співробітників через спеціальну пошукову систему або можливостей для інвестування у непересічних людей та команди; бажана концентрація освітніх, виробничих, державних, фінансових ресурсів; здійснення освіти впродовж життя завдяки обміну досвідом і знаннями, проведення майстер-класів, поєднання онлайн-навчання та тестування на порталі хабу з практичним відпрацюванням навичок із професійним тренером, конференції по скайпу, формування навичок користування ІТ-технологіями, а також навчання представників старшого покоління користування комп’ютером тощо. Реалізація цих планів сприятиме трансформації принципів традиційного університету в інноваційний.

 • Публікації за результатами

  Результатами дослідження стане підсумковий документ «Стратегія розвитку Ужгородського національного університету на 2021-2030 рр.», яка має спиратись на вже існуючі концепції та стане дорожньою картою для розвитку університету, сприятиме підвищенню ефективності співпраці між університетом та підприємствами. Як результат УжНУ, поряд із запровадженням інноваційних практик європейських університетів, стане важливим чинником регіонального зростання.

Дослідники д. і. н., проф. І. І. Вовканич, к. і. н., доц. О. І. Свєженцева.

 • Підвищення якості європейських студій через співпрацю із закладами вищої освіти сусідніх країн-членів ЄС. Передбачає аналіз особливостей регіонального співробітництва України з Польщею, Словаччиною, Румунією та Угорщиною в гуманітарній сфері та сфері вищої освіти.
 • Опис

 Буде проаналізовано особливості регіонального співробітництва України з Польщею, Словаччиною, Румунією та Угорщиною в гуманітарній сфері та сфері вищої освіти. Важливою складовою стане вивчення спільного культурного спадку у регіоні. Дослідження здійснюватиметься у зв'язку з європейською орієнтацією в Карпатському регіоні та входженням України до Європейського освітнього і наукового простору. Також ітиметься про якість освіти, універсальність підготовки випускника та його адаптованість до міжнародного ринку праці. Досліджуватиметься  перехід на особистісно орієнтований навчальний процес, визначальну важливість освіти у забезпеченні сталого людського розвитку.

          Орієнтовні теми для дослідження:

 • Європейські моделі соціокультурного діалогу: досвід для України;
 • Спільна культурна спадщина – підґрунтя регіонального співробітництва Карпатського єврорегіону;
 • Транскордонна співпраця у сфері освіти й науки;
 • Інтернаціоналізація міжнародної співпраці та її вплив на розвиток європейських студій;
 • Формування професійної компетентності в умовах інтеграції в європейський освітній простір;
 • Європейські підходи до формування молодіжної політики;
 • Методологія

  Дослідження співробітництва України з європейськими державами ґрунтуватиметься на сучасних теоріях міжнародних відносин. Основний акцент буде зроблено на глобалізації міжнародних відносин та інтернаціоналізації. Залучення вітчизняних та зарубіжних експертів, дослідників стане важливою опорою для узагальнення та аналітичних висновків.

 • Вплив

  Результати наукових досліджень сприятимуть активізації та систематизації міжнародної складової в освітній, науковій та громадській діяльності закладів вищої освіти в регіоні. Заплановано розробити стратегію щодо впровадження європейського підходу в національній освітній політиці.

 • Публікації за результатами

  У період реалізації проєкту будуть опубліковані аналітичні статті, а також розділ колективної монографії «Європейські стратегії розвитку: досвід для України».

 Uzhnu logo ЕМБЛЕМА small (ukr)        

 

Адреса: 88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89а

Веб-сайтрозроблений та функціонує за підтримки Європейського Союзу. За зміст веб-сайту відповідальність покладається на ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Інформація на веб-сайті не відображає офіційну позицію Європейського Союзу.

logo en

USU logo small